Mobiliteit

Mobiliteit is al lang een heikel thema in Turnhout. Toen de vorige meerderheid haar intrek nam in het stadhuis, werd al meteen gesleuteld aan het plan dat tijdens de vorige legislatuur was goedgekeurd. Vooral het parkeerbeleid zorgde daarbij voor grote problemen. Die onvrede entte zich op het protest van een aantal wijken tegen de aanleg van de Noordboulevard (Hertog Hendrik I-Lei). Die weg is een overblijfsel van het vorige mobiliteitsplan en maakt een lus voor doorgaand verkeer dwars door een woonwijk en langs de Nieuwe Kaai. In het nieuwe plan wordt met bereikbaarheidsassen gewerkt en niet met lussen.

De meerderheid ging niet in op de vraag van de buurt om de plannen te herzien. Ook wilde ze de voorstellen die vervat zijn in het plan Parkstad Turnhout van architect Luc Vanhout, niet ernstig onderzoeken.

Toen er gedreigd werd met een referendum en er ook mediatieke acties werden gevoerd voor Parkstad Turnhout, begon het te rommelen in de meerderheid. Groen bracht de vraag van het referendum op de gemeenteraad maar de meerderheid weigerde een stemming daarover. Kort daarna viel het college omdat drie raadsleden van de meerderheid het mobiliteitsplan (mét de Noordboulevard) niet wilden goedkeuren.

Toen Groen deel ging uitmaken van het bestuur, eiste de partij het schrappen van de Noodboulevard. Die weg zou niet alleen het verkeer in die bewuste wijken doen toenemen, maar in heel het gebied in het noorden van Turnhout (onder het kanaal). Zolang de alternatieven (Kanaalboulevard, bretellen ten oosten en ten westen van de stad, ventwegen langs E34) niet zijn onderzocht, is het volgens Groen onvergeeflijk om nu al definitieve beslissingen te nemen.

Natuurlijk moet de mobiliteitsproblematiek in het noorden worden aangepakt. Maar dan op basis van objectieve studies en tellingen waarbij alle alternatieven (dus ook Parkstad Turnhout) worden onderzocht.

Groen Turnhout verkreeg dat de mobiliteitsstudie van de provincie Antwerpen nog zal worden aangevuld met een addendum. Daarin zullen alle relevante facetten van Parkstad Turnhout worden opgenomen.

Voor Groen is het doortrekken van de ring rond Turnhout geen optie. In de huidige stand van zaken is dat trouwens onmogelijk. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet geen ring op die plaats. Groen (en voor ons Stad voor de Mens en Agalev) hebben zich altijd verzet tegen het rondmaken van de ring. De waardevolle natuur in het noorden komt dan in het gedrang en bovendien is niet bewezen dat deze ingreep de problemen zal oplossen. Het gezond verstand zegt dat zo’n ring alleen maar verkeer zal aanzuigen. Bovendien is het zo’n dure ingreep dat andere dringende infrastructuurwerken die door Vlaanderen moeten worden betaald, in het gedrang zouden kunnen komen. Met loze slogans als ‘De Ring Moet Rond’ kun je in Turnhout misschien wel stemmen halen, maar de mobiliteitsproblemen los je er niet mee op.

Groen Turnhout dringt dus aan op sereniteit en een onderzoek naar alle mogelijkheden.

Belangrijk is ook het openbaar vervoer. Om het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privé-vervoer) adequaat in te voeren in Turnhout, moeten een paar hindernissen worden genomen. Hoe meer treinen er in Turnhout stoppen, hoe meer het verkeer in het centrum stilstaat.

Daarom zijn er voorstellen om een tweede station – Turnhout Zuid – aan te leggen, vlak bij de ring of nog verder aan de Veedijk. Een tunnel moet dat nieuwe station dan verbinden met het bestaande. Parkstad Turnhout voorziet één nieuw station aan de ring en pendelsbussen naar het bestaande station.
Al die opties zullen nu eindelijk onderzocht worden. De Lijn volgt de NMBS waardoor er minder bussen in het centrum zullen moeten rijden.
Groen is voorstander van een nieuw transferknooppunt voor regionaal spoor-, bus- en autoverkeer buiten de ring. Het onderzoek moet uitwijzen welke optie (een station, twee stations) de beste is. Uitgangspunt is het verminderen van het autoverkeer in het centrum, het behoud van het openbaar vervoer in het centrum en het verhogen van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in de hele stadsregio.
Groen Turnhout steunt ook de plannen van de Vlaamse overheid om een light rail-tram naar de Kempen aan te leggen. Die zou kunnen worden doorgetrokken naar Turnhout.

Voorstellen

  • Het objectieve onderzoek naar alle grote mobiliteitsaspecten (inclusief Parkstad Turnhout) moet zo snel mogelijk afgewerkt worden.
  • Alle plannen die de uitvoering van Parkstad Turnhout zouden hypothekeren moeten worden stilgelegd, zolang het plan niet volledig is onderzocht. (zie bestuursakkoord ‘Parkstad op Mensenmaat’)
  • Het Mobiliteitsplatform moet een permanente Mobiliteitsraad worden die het bestuur adviseert.
  • N119 door Vennengebied moet een downgrade in plaats van een upgrade krijgen. De ring wordt niet doorgetrokken.
  • STOP-principe toepassen op elke beleidsdaad. Waarom moet er bij elk huis in de stad een garage worden gebouwd?
  • Knelpunten van de Honing&Azijn-fietstocht van de Fietsersbond Turnhout moeten worden bestudeerd en aangepakt in een integraal fietsactieplan. Dat moet bij voorkeur stadsregionaal worden aangestuurd.
  • Mobiliteit moet altijd stadsregionaal bekeken worden.
  • Kwaliteitsvolle randparkings + witte fietsen + busverbindingen. (eventueel samenwerken met witte fietsen-plannen van andere steden).
  • De parkeerregie zou in eigen beheer moeten komen. Een uitgelezen project van sociale tewerkstelling.

Een idee van… ACV-Turnhout (*)

Er moeten stappen gezet worden om werknemers makkelijker te laten parkeren in de binnenstad. De prijs moet billijk zijn. Op syndicaal vlak moet ook ingezet worden op bedrijfsvervoersplannen, carpooling en derdebetalerssystemen (zowel voor openbaar vervoer, als voor parking). Groen pleit voor een overleg met werkgevers waarin een overeenkomst kan worden gesloten met fietspunten op verschillende locaties. Bedrijven zouden zo fietsen kunnen reserveren voor hun werknemers op deze locaties.

(*) Het ACV vroeg (samen met de actiegroepen MOT en TOM) aan alle politieke partijen in de stad om een oplossing voor het werknemersparkeren. Groen liet zich inspireren door hun voorstellen.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook