Werken aan een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad

23 Januari 2021

Werken aan een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad

De klimaatverandering is dé uitdaging van de 21e eeuw. Daarom lanceert onze stad een ambitieus klimaatplan om zowel klimaatneutraal als klimaatrobuust te worden. Samenwerking is daarbij cruciaal. 'We hebben immers maar één Turnhout, en dat maken we samen klaar voor de toekomst.’ aldus schepen Astrid Wittebolle (Groen).

Lees hieronder het volledige persbericht:

Tegen 2050 wil Stad Turnhout een klimaatneutrale stad zijn. Maar het uiteindelijke doel ligt nog hoger: Turnhout moet tegelijk ook een klimaatrobuuste stad worden om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen die nu al onomkeerbaar blijken te zijn, bijvoorbeeld hittestress, droogte en de kans op wateroverlast door hevigere neerslagpieken. Daarom bereidt het stadsbestuur vanaf nu een klimaatplan voor. Het wordt een ambitieus en geïntegreerd plan waarin alle kernthema’s worden doorgelicht die verband houden met het klimaat.

Een waardevol klimaatbeleid zal samengaan met thema’s als een vlotte mobiliteit, een warmhartig armoedebeleid en een gezond economisch weefsel.

‘In de eerste plaats leggen we met ons klimaatplan de acties vast die we nog tijdens deze legislatuur ondernemen én stellen we scherp waar we in 2030 moeten staan’, zegt schepen van Milieu, Energie & Duurzaamheid Astrid Wittebolle. ‘Daar hebben we ons toe geëngageerd via het Europese burgemeestersconvenant 2030, kaderend in het Kempen2030-initiatief. Maar we bereiden ook de volgende stappen al voor. Bij de acties voor 2030 geven we een doorkijk naar het streefdoel in 2050. We willen ons, en de Turnhoutenaren, ervan verzekeren dat alles wat we doen ook op lange termijn nuttig zal zijn.’  

De uitdagingen omtrent klimaatplanning vragen ongeziene inspanningen van maatschappelijke samenwerking en verbondenheid. Stad Turnhout is zich daar als Kempense voortrekker van bewust. ‘Het klimaatplan staat niet los van onze andere plannen en projecten’, vervolgt schepen Wittebolle. ‘We voeren ons stedelijke beleid over bevoegdheden heen en rijgen de doelstellingen en ambities uit ons bestuursakkoord aaneen tot een allesomvattend en logisch op elkaar ingrijpend geheel. Zo zal een waardevol klimaatbeleid samengaan met thema’s als een vlotte mobiliteit, een warmhartig armoedebeleid en een gezond economisch weefsel. Ik ben ervan overtuigd dat ons klimaatneutrale en klimaatrobuuste streven één radertje is in het fijne mechaniek van een aangename, dynamische en mooie stad voor elke Turnhoutenaar en elke bezoeker.’

Onderzoeksconsortium begeleidt het proces

Klimaatbeleid is geen nieuw gegeven binnen de stedelijke context van Turnhout. Het stadsbestuur beschikte ook al over een Klimaatplan 2020. ‘We bouwen verder op de sterktes van het beleid van de voorbije tien jaar. Tastbare resultaten daarvan zijn onder meer de uitrol van een volwaardig Turnhouts fietsbeleid met fietsstraten, de realisatie van de Stadboerderij en van het klimaatrobuuste park Heizijdse Velden en het eerste Turnhoutse warmtenet op Niefhout. Maar we weten dat we op veel fronten moeten versnellen. De komende tien jaar zijn bepalend om onze kansen gaaf te houden, opdat we onze ambities tegen 2050 kunnen waarmaken. Daarom beoogt ons nieuwe klimaatplan dat we de uitstoot van broeikasgassen verminderen, dat we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering én dat we de hele stad aanmoedigen tot lokale en duurzame consumptie van producten en materialen.’

We bouwen verder op de sterktes van het beleid van de voorbije tien jaar. Maar we weten dat we op veel fronten moeten versnellen. De komende tien jaar zijn bepalend om onze kansen gaaf te houden, opdat we onze ambities tegen 2050 kunnen waarmaken.

In 2020 zocht het stadsbestuur gespecialiseerde hulp om mogelijke klimaatacties mee te onderzoeken en om het plan concreet uit te tekenen, samen met de eigen diensten. De opdracht werd toegewezen aan een consortium, geleid door het Turnhoutse bedrijf Transition Heroes en met Kapho consulting, Witteveen en Bos, VentureLink, Culd, BBL en Els Vrints als leden. Het nieuwe klimaatplan moet klaar zijn in het najaar van 2021, meteen daarna worden de eerste acties op poten gezet. Daarenboven worden er dan ook slimme samenwerkingsinitiatieven gelanceerd tussen het stadsbestuur en Turnhoutse burgers, bedrijven en organisaties.

‘Samenwerken, een positieve inzet en maatschappelijk ondernemerschap kenmerken het partnerschap en dus ook het voorbereidende proces van ons nieuwe klimaatplan’, besluit schepen Wittebolle. ‘We werken bovendien hard aan een goede verstandhouding met de Turnhoutenaren, de bedrijven en organisaties, en zetten ons in voor gedragenheid over politieke grenzen heen. We hebben immers maar één Turnhout, en dat maken we samen klaar voor de toekomst.’

(Foto: Schepen Astrid Wittebolle tijdens de ondertekening van Kempen2030 in 2019)