Wateroverlast aanpakken, samen gaan we daarvoor

30 Juni 2021

Wateroverlast aanpakken, samen gaan we daarvoor

De oudste riolen in Turnhout dateren van in 1904 en dienden om vuil rioolwater en overtollig hemelwater samen af te voeren. De groei van de stad en de aanleg van meer verharde oppervlakten (ook woningen) zorgen er vandaag voor dat het hemelwater in het centrum bijna niet meer in de bodem kan trekken. Door klimaatveranderingen vallen er steeds meer hevige lokale stortbuien. Dat gecombineerd met de beperkte capaciteit van de rioleringen, veroorzaken in extreme gevallen wateroverlast.

 

Wat doet de Stad om die wateroverlast zoveel mogelijk te beperken? We vroegen het aan onze groene schepen van wegen- en rioleringsbeheer Marc Boogers.

We werken aan een gescheiden rioleringssysteem. Dus een aparte buis voor de afvoer van hemelwater en een voor het rioolwater. Deze aanleg van hemelwaterassen in Turnhout heeft twee grote voordelen: het rioolwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd en bij hevige regenbuien blijft Turnhout grotendeels gespaard van wateroverlast.

Stap per stap krijgen alle Turnhoutse straten een gescheiden riolering voor regen- en vuilwater.

Stelselmatig worden zo alle straten aangepakt. Meteen krijgt de straat zelf een heraanleg. De hemelwaterassen beperken de wateroverlast in Turnhout zelf, maar stroomafwaarts geven ze langs de Nete en de Aa nog problemen.  Daarom kiezen we als Stad om zoveel mogelijk water bij te houden en vertraagd naar deze waterlopen af te voeren. Dat doen we door bekkens en vijvers aan te leggen. Zo realiseerden we het hemelwaterbufferingssysteem in de hoek Broekzijde - Oude Dijk, dat tot de hemelwateras Oost-Turnhout behoort.  Die as loopt van de Hoveniersstraat in het centrum van Turnhout naar de Broekzijde, en ook Turnova zal erop aangesloten worden.

Aanpak gescheiden riolering

 

We zullen de capaciteit van het riool voor de afvoer van hemelwater vergroten en blijven inzetten op geregeld reinigen en inspectie van de bestaande riolering

Verder zullen we het riool voor de afvoer van hemelwater groter maken. Zo houden we rekening met zwaardere regenbuien, die in de toekomst geregelder zullen voorkomen.
Onze huidige riolering houdt rekening met zogenaamde T20-buien (buien die 1 keer om 20 jaar voorkomen). Vermits deze intenser zullen zijn, willen we de rioolbuizen vergroten zodat ze deze zwaardere toekomstige T20- buien kunnen opvangen.

Ook het dagelijks beheer van de riolering is een belangrijk aspect in het bestrijden van wateroverlast. Door 2x per jaar de kolken te reinigen wordt de werking van de kolk verzekerd. We voeren ook geregeld een reinigings- en inspectieprogramma voor de hoofdriolering uit.

Beheer van riolering

 

Bij (her)aanleg publiek domein ontharden we daar waar het kan

Ontharden doen we ook! Zo voorkomen we dat onze riolen en beken teveel water moeten slikken bij zwaar regenweer.  En het helpt ons grondwater op peil te houden.
Zo moeten onze riolen minder regenwater afvoeren en kan regenwater terug de kans krijgen om in de bodem door te dringen.

Bij de heraanleg van een straat of openbaar domein gebruiken we bijvoorbeeld waterdoorlatende klinkers. Zo’n klinkers zijn poreus en hebben een open betonstructuur. Daardoor kan het  regenwater door de klinker heengaan en in de bodem infiltreren.
We hebben dit in Turnhout al toegepast in onder andere de Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat in Zevendonk. En in straten waar zwaar verkeer passeert kunnen we klinkers leggen die het water laten passeren door gebruik te maken van bredere voegen.

Ook in en rond de heraangelegde straten en heel wat groenvoorzieningen zoals parkjes, groene speelpleinen voorzien we waterpartijen, bomen en groenvakken. Zo zet de Stad in op vergroening en op infiltratie. 

Ontharde straten met groen en waterdoorlatende klinkers

 

“Als stad kunnen we niet alles oplossen, we hebben ook jouw hulp nodig”

En we rekenen ook op onze burgers… Ook jij kan een bijdrage leveren!
Door bijvoorbeeld het hemelwater zelf op te vangen in een regenwaterput of regenton en te hergebruiken. Momenteel kan je via IOK nog deelnemen aan een samenaankoop regenput, infiltratiebodem of regenton. Bij de stad kan je  daarvoor een subsidie krijgen

Ook voor groendaken kan je bij stad subsidie aanvragen

Daarnaast kan je je eigen terras ontharden, of een groendak op je plat of hellend dak aanleggen. Ook een wadi in je tuin is een mogelijkheid.
Boek gratis een Turnhoutse tuinranger, hij kan je daarover advies geven. Je helpt de waterhuishouding herstellen en tegelijkertijd help je de natuur!

Waterlast 100% voorkomen is onmogelijk

Toch, … eerlijkheidshalve: wateroverlast 100% voorkomen bij heel extreme omstandigheden is niet mogelijk! Wel beperken we met de hier boven besproken strategieën de schade.

Aan de buurten waar toch nog wateroverlast voorkomt wordt er een roodwit-lint ter beschikking gesteld zodat zij hun straat kunnen afsluiten om golven door passerende auto’s te vermijden die bijkomende schade veroorzaken. Vanuit de stad worden zandzakjes ter beschikking gesteld aan de getroffen straten.

De getroffen buurten hebben hierover een brief ontvangen.