Vrijetijdsaanbod op maat van jongeren en kinderen

27 Maart 2023

Vrijetijdsaanbod op maat van jongeren en kinderen

Stad Turnhout ontwikkelde een nieuwe visie met een bijbehorend actieplan voor een kind- en jeugdvriendelijk vrijetijdsaanbod.

‘Turnhout is al jaren de trotse houder van het label ‘Kindvriendelijke Stad’, maar dat is een titel die we elke dag opnieuw moeten - en willen – verdienen. Als kindvriendelijke stad verbinden we ons ertoe om de rechten van het kind maximaal te realiseren, daarin inbegrepen het recht op ontspanning, rust en vrije tijd. Dat betekent dat we aan álle kinderen en jongeren de kans willen geven om een vrijetijdsbesteding te vinden die perfect aansluit bij hun interesses, talenten en mogelijkheden.’

Om zo’n beleid uit te tekenen, legt het stadsbestuur heel bewust dwarsverbanden tussen de beleidsdomeinen ‘beleving’ en ‘welzijn’. Heel wat kinderen en jongeren vinden moeilijker aansluiting bij het bestaande vrijetijdsaanbod. Dat is een van de vaststellingen uit het jeugdwelzijnsoverleg. Jongeren botsen op financiële drempels. Ook praktisch is het vaak moeilijk haalbaar. Om al die drempels weg te werken, moeten we ze dus eerst in kaart brengen. Daarom kiezen we ervoor om het de kinderen en jongeren zélf te laten vertellen wat ze echt nodig hebben. En stemmen we ons beleid daar op af.

Bataljong deelt onderzoeksmethoden

Die bevraging van kinderen en jongeren zal een derde stap zijn. Eerst maken we een  analyse van het reeds beschikbare cijfermateriaal en maken we een inventarisatie van het huidige vrijetijdsaanbod. Nadat alle fasen zijn doorlopen, zal het stadsbestuur samen met partners uit de vrijetijdssector een praktijkgerichte vertaalslag van cijfers, inzichten én aanbevelingen opstellen. Daarmee leggen we dan de basis voor een nieuwe visietekst en een actieplan.

Het meest vernieuwende deel van ons stappenplan is de bevraging. Deze eerste keer laten we ons daarvoor begeleiden door Bataljong, een organisatie met veel expertise in sterk lokaal beleid voor jonge inwoners. De organisatie doet de bevraging niet vóór ons, maar mét ons: hún medewerkers leiden ónze medewerkers op om zelf de vraaggesprekken met de kinderen en jongeren te doen. Zo maken we de werkwijze duurzaam binnen ons vrijetijdsbeleid en dat biedt garanties voor onze toekomstige actieplannen. De eerste versie daarvan willen we in 2024 uitrollen. Daarna zullen onze diensten minstens één keer per legislatuur het volledige proces herhalen.

De doelstelling is meerledig:

  • we checken of we met ons uitgetekende plan ook daadwerkelijk de vooropgestelde doelen bereiken
  • en we proberen vat te krijgen op trends in het vrijetijdslandschap en bij kinderen en jongeren,
  • zodat we waar nodig onze acties kunnen bijsturen.’

 

Subsidie van Sport Vlaanderen

Omdat sportbeoefening en sportbeleving een aanzienlijk deel uitmaken van het vrijetijdsaanbod, tekende het stadsbestuur in op bovenlokale projectsubsidies van Sport Vlaanderen.
Een subsidie van 5000 euro werd toegekend. De uitgebreide samenwerking met externe partners, de grote inbreng van de jongeren zelf en de aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties waren sterke punten in het dossier.