Verhuis kleuterklasjes stadspark 1 september 2024

09 Maart 2022

In het najaar van 2021 maakte Stad Turnhout de plannen bekend voor het nieuwe sportcomplex in het Stadspark.

Dat project betekent een belangrijke meerwaarde voor de twee stedelijke scholen Campos en SBT (Stedelijke Basisschool Turnhout) die allebei in de nabije omgeving zijn gevestigd. De lagereschoolkinderen profiteren bijvoorbeeld vanuit hun school in de Parkwijk rechtstreeks mee van de nieuwe sportinfrastructuur, waar zij voortaan hun turnlessen zullen krijgen. De inplanting van het nieuwe gebouw heeft wel een impact op de twee kleuterklassen van de SBT die nu gehuisvest zijn in het Stadspark.

‘We hebben de ontwerpen afgewacht van de studiebureaus die hebben deelgenomen aan de studie- en ontwerpfase voor het sportcomplex. Zolang die nog bezig was, wisten we zelf óók niet of er überhaupt gevolgen zouden zijn voor de kleuterklassen in het Stadspark. Dat hebben we van bij het begin heel open en transparant aan alle betrokkenen gezegd’, zegt schepen van Onderwijs Marc Boogers.

‘Toen de vier ontwerpen op tafel kwamen, bleek dat alle bureaus hadden gekozen voor dezelfde inplanting in de vooraf bepaalde westzone, met dezelfde basisprincipes ten grondslag: alle sportinfrastructuur groeperen aan één zijde van de zone, het nieuwe gebouw optimaal bereikbaar maken voor de beide stedelijke scholen én de groenbalans in het Stadspark intact houden. Welk ontwerp ook werd gekozen, de kleutervestiging in het Stadspark zou in elk geval moeten verhuizen.’

Alle studiebureaus kozen voor dezelfde inplanting met dezelfde basisprincipes ten grondslag: alle sportinfrastructuur groeperen aan één zijde van de zone, het nieuwe gebouw optimaal bereikbaar maken voor de beide stedelijke scholen én de groenbalans in het Stadspark intact houden.

Gelukkig biedt de nabijgelegen voormalige kerk De Blijde Boodschap in de Parkwijk de ideale oplossing. De moderne kerk komt in aanmerking voor herbestemming. Stad Turnhout nam het gebouw vorig jaar in erfpacht en investeert anderhalf miljoen euro om het te renoveren tot een kwalitatieve, hedendaagse kleutervestiging voor de SBT. De kleuters uit het Stadspark, maar ook die van de basisschool, zullen daar in leefgroepen uitdagend onderwijs op maat krijgen. Meteen is dan ook het structurele tekort aan lokalen opgelost waarmee de basisschool al jaren kampt. Ook voor de Stadsparkklasjes zelf drongen ingrepen zich overigens al enige tijd op: het gebouw en de bijhorende veranda voldoen niet meer aan de huidige vereisten inzake duurzaamheid en moderne scholenbouw. De herbestemming van de kerk komt op die manier volledig tegemoet aan alle infrastructuurproblemen van de SBT.

De kerk zal gerenoveerd worden tot tot een kwalitatieve, hedendaagse kleutervestiging voor de steelijke basisschool

Tegelijk wordt in de gerenoveerde kerk polyvalente ruimte voorzien voor gemeenschapsactiviteiten waarbij buurt en school elkaar ontmoeten. De verbinding van de binnen- en de buitenruimte optimaliseert dat wederzijds versterkende effect én garandeert voor de kinderen een schooltijd met veel groen en openlucht.

Op 18 november 2021 formuleerde het stadsbestuur het intentiebesluit om de twee kleuterklassen van het Stadspark naar de gerenoveerde kerk te verhuizen zodra de werken er zijn afgerond, naar verwachting in de loop van het schooljaar 2023-2024. Vanaf 1 september 2024 zouden dan alle kleuters van de SBT, behalve de oudsten, worden samengebracht in de voormalige kerk van de Parkwijk. Het schoolbestuur startte daarover onmiddellijk een informatie- en overlegtraject op met de schoolraad waarin leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap zijn vertegenwoordigd. De schoolraad boog zich over het intentiebesluit van het schoolbestuur en formuleerde een lijst van vragen en voorstellen.

Het schoolbestuur volgt de aanbevelingen om de verhuizing niet te laten plaatsvinden in de loop van een schooljaar. Pedagogisch gezien is het beter om de kinderen op de nieuwe locatie te laten starten op 1 september, in de praktijk dus op 1 september 2024. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de oudste kleuters maximaal kunnen betrokken worden bij de graadklassen of leefgroepen van de jongere kleuters in de voormalige kerk. Het is immers belangrijk dat zij niet alleen aansluiting vinden  bij het eerste leerjaar maar ook bij de jongere kleuters.

En net zoals de Parkwijk zelf, zal ook de Stedelijke Basisschool die ene unieke troef altijd behouden: het Stadspark als achtertuin.’

Het verzoek om de kleuterklassen elders onder te brengen, biedt niet dezelfde voordelen en heeft bijkomend een aantal nadelen. Pedagogisch en qua infrastructuur is de optie om de hele school bij elkaar te brengen in de Parkwijk het meest interessant. Elke andere keuze is bovendien budgettair nadeliger omdat er twee keer zou moeten worden geïnvesteerd, enerzijds voor een nieuwe locatie voor de kleuters, anderzijds om het tekort aan lokalen voor de basisschool op te lossen. ‘We realiseren een evenwaardige, of zelfs verbeterde, kleutervestiging in het kerkgebouw, op nauwelijks 800 meter van de huidige plek en vlak bij de basisschool. Bedenk wel: je moet niet de vergelijking maken tussen de huidige klasjes in het Stadspark en de bestaande, niet-gerenoveerde kerk in de Parkwijk. Die hele wijk is in ontwikkeling. De bezorgdheden en de ideeën van de ouders én van de lokale gemeenschap worden uiteraard meegenomen. De schooldirectie en de leerkrachten zullen nauw betrokken worden bij het ontwerp en de inrichting van de toekomstige kleutervestiging. En net zoals de Parkwijk zelf, zal ook de Stedelijke Basisschool die ene unieke troef altijd behouden: het Stadspark als achtertuin.’