Start werken regenas Oost

20 September 2021

Start werken regenas Oost

De werken Broekzijde - Oude Dijk zijn gestart

 

De oudste riolen in Turnhout dateren van in 1904. Ze voeren tegelijk vuil rioolwater en hemelwater af. De groei van de stad en de aanleg van meer verharde oppervlakten, ook dakoppervlaktes,  zorgen er vandaag voor dat het hemelwater in het centrum bijna niet meer in de bodem kan trekken. Door klimaatveranderingen vallen er bovendien steeds meer hevige regenbuien. Gecombineerd met de beperkte capaciteit van de rioleringen, veroorzaken die buien in extreme gevallen voor wateroverlast.

"We zetten in op gescheiden riolering" Marc Boogers

We leggen in onze stad een gescheiden rioleringssysteem aan waarbij een aparte buis voor de afvoer van hemelwater naast de buis voor rioolwater wordt gelegd. De aanleg van hemelwaterassen in Turnhout heeft twee grote voordelen: het rioolwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd en bij hevige regenbuien blijft Turnhout grotendeels gespaard van wateroverlast. Stelselmatig worden zo alle straten aangepakt. Meteen krijgt dan ook vaak de straat zelf een heraanleg.

Werken Broekzijde - Oude dijk is één van de hemelwaterassen die we in onze stad creëren

De hemelwaterassen beperken de wateroverlast in Turnhout, maar ze kunnen stroomafwaarts problemen creëren langs de Nete en de Aa. We nemen ook daar als Stad onze verantwoordelijkheid op door water zoveel mogelijk bij te houden en vertraagd naar de waterlopen af te voeren. We leggen daarvoor bijvoorbeeld bekkens en vijvers aan. Zo leggenwe momenteel hemelwaterbufferingssysteem in de hoek Broekzijde - Oude Dijk dat tot de hemelwateras Turnhout Oost behoort.

Verder is het de bedoeling om bij het gescheiden rioleringssysteem het riool voor de afvoer van hemelwater groter te maken, zodat ze rekening houden met zwaardere buien die in de toekomst meer zullen voorkomen.

Onderhoud en ontharden zijn bijkomende peilers

Ook het dagelijks beheer van de riolering is een belangrijk aspect in het bestrijden van wateroverlast. We reinigen 2x per jaar de kolken, zo wordt de werking van de kolk verzekerd. Daarnaast wordt voor de hoofdriolering een reinigings- en inspectieprogramma uitgevoerd.

Ontharden is natuurlijk ook belangrijk, dat voorkomt immers dat onze riolen en beken teveel water moeten slikken bij zwaar regenweer en het is ook goed voor ons grondwaterpeil. Het is immers cruciaal dat we onze riolen zoveel mogelijk van regenwater ontlasten en ons regenwater terug de kans geven om op alle manieren om in de bodem door te dringen.

Bij de heraanleg van een straat of openbaar domein kunnen we bv. waterdoorlatende klinkers gebruiken. Zo’n klinkers zijn wat men noemt poreus en hebben een open betonstructuur, wat maakt dat bijvoorbeeld regenwater door de klinker heengaat en in de bodem kan infiltreren.
We hebben dit in Turnhout al toegepast in bijvoorbeeld de Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat in Zevendonk. In straten waar zwaar verkeer passeert kunnen we klinkers leggen die het water laten passeren door de bredere voegen.

En uiteraard is het belangrijk in en rond de heraangelegde straat heel wat groenvoorzieningen zoals parkjes, groene speelpleinen, waterpartijen, bomen en groenvakken te voorzien. Zo zet de stad in op vergroening en op infiltratie van regenwater. 

Burgers kunnen ook helpen, en dat ondersteunen we financieel

 En we rekenen ook op onze inwoners… door het hemelwater zelf op te vangen in een regenwaterput of regenton en te hergebruiken, of eigen verharding op het prive- domein , of een groendak aan te leggen. Meer informatie vind je op www.turnhout.be/subsidie-groendak en  www.turnhout.be/subsidie-hemelwater .

Wateroverlast 100% voorkomen bij heel extreme omstandigheden kunnen we niet. Wel doen we er alles aan om de problemen te beperken.