Ambitieus plan voor de Parkwijk

30 Maart 2022

Ambitieus plan voor de Parkwijk

Aan de renovatie en opwaardering van de Turnhoutse Parkwijk wordt al vele jaren gewerkt, steeds in samenspraak tussen woonmaatschappij DE ARK, het Turnhoutse stadsbestuur en de buurt zelf. Rond de zomer gaat het vernieuwingsproject een nieuwe fase in wanneer de bouwwerken aan de Parkappartementen worden aangevat. Tegen het einde van het jaar wordt bovendien in het Haagbeemdenplantsoen gestart met sloopwerken en vervangingsbouw.

Een grondige vernieuwing van de wijk is nodig.

In de jaren '60 was de Parkwijk een vernieuwende voorbeeldwijk, maar meer dan 50 jaar later ingrijpend zijn de woningeisen ingrijpend veranderd en heeft de wijk mede daardoor aan kwaliteit flink ingeboet. Daarom plant DE ARK de komende tien jaar een grondige vernieuwing van hun woningen in de wijk. De huurders hebben recht op een kwaliteitsvolle woning en een aangename woonomgeving. Veel van de woningen voldoen niet meer aan de huidige isolatienormen, en dus moeten we ze verbeteren.

Enkele jaren geleden keurde de gemeenteraad de ‘Achttien punten voor de Parkwijk’ goed, een lijst met prioritaire werkpunten die werd opgesteld samen met de buurtbewoners. De ‘Achttien punten’ waren heel concreet de uitkomst van denkavonden waarop alle betrokkenen hun ideeën en mening over de Parkwijk konden delen. Voortbouwend op deze lijst startte in 2021 een team van experts met de stedenbouwkundige studie voor de Parkwijk, waarbij de ruime wijk wordt onderzocht.

"We willen rekening houden met het unieke karakter van deze wijk en dit vertalen naar hedendaagse visie op ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie", zegt Astrid Wittebolle

Schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle: ‘Enerzijds willen we het unieke karakter van de Parkwijk bewaren, met alle bijzondere kenmerken die de wijk definiëren, anderzijds moeten we ons ervan bewust zijn dat de wereld niet stilstaat. We bekijken dus ook wat de Parkwijk in de toekomst nodig zal hebben en hoe de wijk verbonden is met de omgeving.
Denk bijvoorbeeld aan de overstromingen van vorige zomer, die een beetje meer grond claimden dan tevoren. Bij onze plannen voor stadsontwikkeling moeten we dus rekening houden met de klimaatverandering, en ook op het vlak van (samen)wonen, mobiliteit, duurzaamheid en energie zijn er nieuwe werkpunten ontstaan.’ Zo wordt er gekozen voor een gasnet - dat kan later gekoppeld worden aan een warmtenet en worden er ook zonnepanelen gelegd. Het stadsbestuur en DE ARK verwerkten daarom de wenslijst van de bewoners en de vragen van vele stakeholders in een ambitienota waarin ook nieuwe maatschappelijke inzichten werden beschreven en onderzocht.

We organiseren opnieuw wijkgesprekken zodat bewoners mee inspraak krijgen in hun wijk

Astrid Wittebolle: ‘Na de paasvakantie organiseren we samen met DE ARK nogmaals wijkgesprekken met de bewoners. Het ontwerpersteam zal hen dan vragen wat hun mening is over verschillende scenario’s, keuzes en ideeën voor de Parkwijk. Ongetwijfeld zullen daar verschillende en misschien zelfs tegenstrijdige wensen uit voortvloeien, maar toch geven dergelijke inspraakmomenten de betrokkenen de beste garantie dat ze mee de richting kunnen aangeven voor de toekomstige Parkwijk. Daarna maken we een eerste masterplan dat de grote lijnen vastlegt en waarover we opnieuw met de verschillende betrokken partijen gaan praten.’ 

Tegen de zomer wil DE ARK een definitief plan klaar hebben zodat we de komende jaren, met respect voor de omwonenden, de woningen en de wijk stelselmatig kunnen vernieuwen. Zo maken we van de Parkwijk weer de voorbeeldwijk die ze ook in het verleden was.’