Nieuw sportcomplex voor stadspark

20 November 2021

Nieuw sportcomplex voor stadspark

Het geplande sportcomplex is zoveel meer dan een sporthal. Het vervangt binnenkort het huidige 50 jaar oude gebouw, dat qua kwaliteit en duurzaamheid niet meer voldeed. Bovendien biedt het nieuwe sportcomplex ook ruimte voor de leerlingen van Campos.

Lees hier het persbericht van de stad Turnhout :

Archiles Architecten en ZJA ontwerpen nieuw sportcomplex voor Stadspark

Het stadsbestuur zet een nieuwe, belangrijke stap in het bouwproject voor een nieuw sportcomplex. De plannen uit het bestuursakkoord krijgen letterlijk vorm en invulling nu de eerste bouwschetsen zijn ingediend en geëvalueerd. ‘Eind 2020 hebben we de ontwerpopdracht uitgeschreven’, zegt schepen van Facility Management Francis Stijnen. ‘Sindsdien hebben we de twee stappen van onze gunningsprocedure doorlopen: eerst een verkennende fase waarin vier bureaus werden geselecteerd, vervolgens de jurering en de beslissende fase. Vandaag zijn we zover dat we de opdracht definitief toewijzen aan Archiles Architecten en ZJA.’

De vier ingediende ontwerpen werden getoetst aan de vier vooropgestelde gunningscriteria: functionele kwaliteit, architecturale kwaliteit, kostprijsbeheersing, klimaat en duurzaamheid. Daarenboven moesten alle kandidaat-ontwerpers een aantal omgevingsfactoren in hun voorstellen verwerken: de groenbalans in het Stadspark, de onmiddellijke nabijheid van de twee stedelijke scholen, met name Campos en Stedelijke Basisschool Turnhout, en een duurzame oplossing voor de tijdelijke containerklassen van Campos.

Sterk ontwerp

De huidige sporthal is 50 jaar oud en de capaciteit is te beperkt. ‘Onze twee scholen moeten in de huidige situatie voor een deel van hun sportactiviteiten uitwijken naar andere locaties, zelfs naar naburige gemeenten. Dat is binnenkort verleden tijd. Na de schooluren en in het weekend zullen bovendien de sportclubs gebruik kunnen maken van het nieuwe, uitgebreide sportcomplex’, zegt schepen van Sport Jan Van Otten.

Het ontwerp van Archiles Architecten - ZJA heeft een heel compacte structuur, die gemakkelijk leesbaar is voor de gebruiker. De dienstruimten liggen tussen de twee sporthallen in en aan de noordkant van het complex. Qua sportfaciliteiten slaagden de ontwerpers erin het volledige bouwprogramma te incorporeren. De gevraagde afmetingen zijn gerespecteerd. Er zijn genoeg bergruimtes voorzien die groot en functioneel zijn. Beide sporthallen liggen op hetzelfde niveau en er zijn doorsteken getekend tussen de twee. Materialen verhuizen van de ene hal naar de andere, wordt zo heel gemakkelijk. De klaslokalen voor Campos liggen afgescheiden van de sporthallen waardoor de ruimtes ook ’s avonds en in het weekend bruikbaar zijn.

‘De architecten hebben bovendien gekozen voor een vaste tribune in de grote sporthal, voor mij een absolute meerwaarde’, zegt schepen Van Otten. ‘Zo is de sportvloer te allen tijde volledig beschikbaar voor de sporters. Dat lijkt logisch, maar in veel sporthallen zie je bij elk toernooi of evenement rijen stoelen bovenop de lijnen en markeringen staan.’ De cafetaria is goed gelegen en biedt een ruim zicht op beide sporthallen. Aan de zuidzijde is een terras gepland. ‘Met opnieuw een interessante optie voor wedstrijden en activiteiten,’ vult Jan Van Otten aan, ‘want er is een rechtstreekse toegang van de cafetaria naar de vaste tribune.’

Noden van beide scholen

‘Voor onze twee scholen is het belang van het nieuwe sportcomplex immens groot’, meent schepen van Onderwijs Marc Boogers. ‘Campos profileert zich niet voor niets als ‘school voor ondernemen en sport’, terwijl de basisschool ruimte zoekt - figuurlijk maar ook letterlijk - om haar werking op een kwaliteitsvolle, duurzame manier uit te bouwen.’

Omdat sport een stuttende pijler is in het onderwijsaanbod van Campos, maakte directeur Greet Willems deel uit van de jury. ‘De school zal niet alleen intensief gebruikmaken van de sportinfrastructuur, er worden bovendien klassen geïntegreerd in het complex. Om die gecombineerde functies werkbaar te maken, is de input van een onderwijsexperte als Greet uiteraard goud waard’, zegt schepen Boogers.

De school zal niet alleen intensief gebruikmaken van de sportinfrastructuur, er worden bovendien klassen geïntegreerd in het complex

De lagereschoolkinderen van de school in de Parkwijk profiteren mee van het nieuwe sportcomplex, want zij krijgen daar voortaan hun turnlessen. Bovenal echter ziet de Stedelijke Basisschool kansen om de bestaande schoolinfrastructuur uit te breiden en aan te passen aan nieuwe inzichten inzake pedagogie en methodiek, inspirerende leeromgevingen en duurzame scholenbouw. Dat is extra ondersteunend voor de al bestaande warme aanpak waarbij langetermijnsucces in leven en leren maximaal wordt nagestreefd. ‘De kleine kleuterafdeling die nu nog in het Stadspark is gevestigd, moet door de bouwwerken op termijn worden verplaatst, maar er is een oplossing die de kinderen en de school ten goede komt’, legt Marc Boogers uit. ‘De kerk van de Parkwijk krijgt een nieuwe, dubbele bestemming. Ze wordt een hedendaags schoolgebouw waarin een gedifferentieerde aanpak met leefgroepen de kleuter uitdaagt op speelse wijze en op eigen tempo. Tegelijk zal ze dienen als polyvalente ruimte voor gemeenschapsactiviteiten waarin buurt en school elkaar ontmoeten en versterken. Door de binnen- en buitenruimte met elkaar te verbinden, optimaliseren we dat effect én garanderen we voor de kinderen een schooltijd met veel groen en openlucht.’

Het streefdoel is om de renovatie van het kerkgebouw af te ronden tegen eind 2023, zodat de kleutervestiging Stadspark kan verhuizen in de loop van het schooljaar 2023-2024.

Groen en duurzaam

Het nieuwe sportcomplex belangt niet alleen de sportverenigingen en de scholen aan, maar ook alle bezoekers van het Stadspark. Voor hen vond het stadsbestuur het essentieel dat de sportinfrastructuur maximaal zou worden geclusterd om de groenfunctie optimaal te bewaken.

‘Het groen dat we verliezen bij de bouw, compenseren we aan de overkant, waar de oude sporthal wordt afgebroken en het terrein wordt teruggegeven aan het park. De oorspronkelijke groenfunctie wordt daar in ere hersteld met nieuwe aanplantingen en de totale groenbalans van het Stadspark blijft intact’, zegt schepen van Milieu en Duurzaamheid Astrid Wittebolle. ‘Veel van het groen in het park is biologisch waardevol, en de architecten zijn erin geslaagd om dat maximaal te bewaren en te beschermen. Er zitten wat dat betreft wondermooie verrassingen in het gebouw. De houten afwerking van de gevels biedt bijvoorbeeld ideale schuilplaatsen voor dwergvleermuizen. Misschien een detail, maar wel een detail van waarde.’

De totale groenbalans van het Stadspark blijft intact. Het gebouw zelf haalt een goede duurzaamheidscore. 

Het nieuwe complex past naadloos in de groene omgeving. De ronde gevels verwijzen naar de organische parkomgeving met bochtige lanen en paden. Een luifel en enkele ramen van de kantoor- en klaslokalen tonen een glimp van de publieke bestemming. De glazen klimtoren is een aandachtstrekker vanuit verschillende hoeken en aanlooproutes.

‘Ik ben tevreden dat alle ontwerpers een goede score haalden voor groenbalans en duurzaamheid. We hadden daarop de nadruk gelegd in onze ontwerpopdracht, omdat we ernaar streven om onze nieuwe gebouwen circulair te maken. Het is bemoedigend dat ook de architecten daar het belang van onderkennen en dat ze de knowhow hebben om ermee aan de slag te gaan’, besluit schepen Wittebolle.