Nieuw regionaal inloophuis dementie

27 November 2023

Het inloophuis opende 24 november 2023

Sinds 24 november heeft Turnhout een inloophuis voor personen met (een vermoeden van) dementie en hun naasten. Dat is een gezamenlijk initiatief van Stad Turnhout, AZ Turnhout, Alzheimer Liga Vlaanderen, Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem en Zorggroep Orion. De partners willen daarmee het lokale ondersteuningsaanbod beter integreren. Dat doen ze door personen met dementie op weg te helpen naar de juiste zorg, lotgenoten te verbinden en het werk van mantelzorgers te verlichten. Het inloophuis speelt daarmee in op de toenemende behoeften in de thuissituatie, nu steeds meer mensen met dementie in aanraking komen.

 

De kans dat iemand dementie ontwikkelt, bedraagt namelijk één op vijf en dat risico neemt toe met de leeftijd. In combinatie met de vergrijzing zal het aantal personen met dementie tegen 2070 naar verwachting zelfs verdubbelen. Daarenboven woont zeventig procent van deze mensen gewoon thuis.

 

Ze krijgen ondersteuning van familie of mensen in hun omgeving, als zij al beseffen dat er iets aan de hand is. De praktijk leert immers dat er ongeveer één jaar zit tussen het optreden van de eerste symptomen en het moment waarop een naaste zich daar bewust van wordt. Een diagnose laat nadien nog minstens twee jaar op zich wachten. In geval van jongdementie duurt dat zelfs dubbel zo lang.

 

Dementievriendelijke stad

In de tussentijd hebben de betrokkenen wel het gevoel dat er iets niet pluis is. Ze ondervinden dat er iets aan de hand is, maar kunnen daar de vinger niet op leggen. Ze weten niet altijd goed hoe ze met deze symptomen moeten omgaan. Bovendien rust er daardoor een grote verantwoordelijkheid op de schouders van mantelzorgers, terwijl ze die taken helemaal niet alleen moeten dragen.

 

Begeleiding op maat is bij dementie van groot belang, zeker als je weet dat iemand gemiddeld zo’n acht jaar daarmee leeft. Samen met meerdere partners levert Turnhout binnen de werkgroep ‘Dementievriendelijke stad’ daarom allerlei inspanningen om de levenskwaliteit van inwoners met dementie en mantelzorgers te bevorderen. Denk in die zin aan de familiegroepen dementie, het praatcafé dementie, de dementievriendelijke beleefwandeling, de ‘gele doos’ en een project om verdachte verdwijningen beter aan te pakken.

 

Informatiepunt en ontmoetingsplaats

Deze diensten en initiatieven hebben een uitstekende kwaliteit, maar het aanbod is ook versnipperd. Om de lokale maatregelen beter met elkaar te verbinden, bundelen Stad Turnhout, AZ Turnhout, Alzheimer Liga Vlaanderen, Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem en Zorggroep Orion de krachten. De samenwerking resulteerde in het nieuwe regionaal inloophuis voor personen met (jong)dementie, hun familie en bij uitbreiding alle mensen die hen ondersteunen of verzorgen.

Met het open inloophuis willen we de drempel naar het begeleidingsaanbod verder verlagen. In dit informatiepunt helpen professionals en vrijwilligers mensen met (een vermoeden van) (jong)dementie en hun naasten op weg naar het juiste zorgaanbod. En als dat nodig is, verwijzen ze hen voor een diagnose en passende behandelingen door naar de geheugenkliniek in het ziekenhuis. Tegelijkertijd is het inloophuis ook een ontmoetingsplaats waar lotgenoten met elkaar in contact kunnen komen en steun vinden bij elkaar.


Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout, merkt op dat het inloophuis zo inspeelt op de complexiteit van de geheugenproblemen waar steeds meer mensen mee te maken krijgen: ‘In onze ouder wordende samenleving laat dementie zich voelen op veel verschillende manieren en op alle levensdomeinen. De samenwerking tussen meerdere organisaties – elk gedreven en gespecialiseerd in hun vakgebied – maakt het mogelijk om in iedere situatie zo passend mogelijke zorg te bieden. Met het inloophuis creëren we zo een laagdrempelige en welkome plek waar mensen met geheugenproblemen en hun naasten vrijblijvend terechtkunnen met hun verhaal, zorgen en vragen. We geven daarbij op maat info en advies. En als het nodig is, bespreken we een doorverwijzing of de opstart van hulp.’

 

Inspelen op noden in de thuissituatie

Het open inloophuis ook een bijkomende hefboom kan zijn om mensen met dementie thuis met de juiste zorgen te omringen. Vanuit onze woonzorgcentra hebben we in Turnhout heel wat expertise op het vlak van dementie en ook in de toekomst willen we er nog extra aandacht aan besteden. Tegelijkertijd wonen de meeste mensen met dementie thuis, waardoor we ook op dat terrein tegen meerdere uitdagingen aankijken. Met onze deelname aan het inloophuis willen we op deze noden en vragen in de thuissituatie zo vroeg mogelijk in het zorgtraject inspelen. Het lokaal dienstencentrum De Wissel fungeert daarbij als laagdrempelige toegangspoort. Daar kunnen mensen met al hun vragen snel terecht.

 

Daar sluit Laura Weyns van Alzheimer Liga Vlaanderen zich bij aan: ‘Ontmoeting en uitwisseling met lotgenoten werken versterkend. Een omgeving waar mensen zich veilig voelen en mogen zijn wie ze zijn, is daarvoor cruciaal. Het succes van een inloophuis zit in die laagdrempeligheid, openheid en ongedwongen sfeer. Onder de noemer ‘familiegroepen’ faciliteert Alzheimer Liga Vlaanderen al meer dan dertig jaar lotgenotencontact voor mantelzorgers van mensen met allerlei vormen van dementie. Door onze participatie aan het inloophuis in Turnhout, breiden we dit aanbod in de regio uit en verruimen we onze doelgroep naar mensen met dementie zelf.’

 

Kwaliteit van leven, wonen en zorg
‘Het Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem ondersteunt en begeleidt daarbij de (professionele) hulpverleners die ter plaatse in gesprek gaan met bezoekers van het inloophuis’, vertelt Liesbeth Van Eynde van Tandem. ‘Vanuit onze ervaring geven we advies in complexe situaties, verwijzen we gericht door en ondersteunen we de inloopmomenten wanneer nodig. Om deze manier leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie en hun naasten.’