Natuurherstel Ravels Kamp van start

01 November 2023

Natuurherstel Ravels Kamp van start

Op Ferrariskaart was het noorden een open landschap met natte en droge heidegebieden

Net ten zuiden van het NAVO-vliegveld in Weelde ligt de Kampheide, ook wel het Ravels Kamp genoemd. De naam komt van het Hollandse legerkamp dat daar in de eerste helft van de 19de eeuw gevestigd was. Nu is het Ravels Kamp eigendom van de Vlaamse overheid en wordt het beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Een groot deel van het natuurgebied bestaat uit landduinen die nog dateren van net na de laatste ijstijd. 

Open landduinen waren vroeger een belangrijk onderdeel van het Kempense landschap. Helaas worden ze op Europese schaal bedreigd. Het zijn leefgebieden voor soorten die enkel kunnen overleven in droge en zure zandbodems.  Het kan er buitengewoon warm of koud zijn, erg winderig en soms extreem droog. Naast 'bloot zand' vind je er vooral korstmossen en ijle vegetaties met plantensoorten zoals zandzegge, buntgras, heidespurrie en klein tasjeskruid. Veel insecten, zoals zandbijen, kleine parelmoervlinders, kommavlinders en veldkrekels, vinden er hun thuis. Ook bijzondere vogelsoorten worden aangetrokken door het landschap en broeden in de overgang van landduinen naar bos, onder andere de boomleeuwerik, de boompieper en de nachtzwaluw.

Landduinherstel met LIFE Nardus & Limosa

Het Ravels Kamp is Europees beschermd als habitat- en vogelrichtlijngebied. Met het project LIFE Nardus & Limosa wil Natuur en Bos in dit gebied het open karakter van de landduinen herstellen en het leefgebied voor de vele soorten versterken.

Om de waardevolle vegetatie opnieuw licht en ruimte te geven om te groeien, wordt een deel van het natuurgebied ontbost, zo'n 20,4 ha in totaal. Nadien wordt de strooisellaag verwijderd tot op het blote zand, met respect voor het bodemarchief. Enkele boomgroepjes of grote alleenstaande bomen (zoals eiken of dennen) blijven staan. Het open duingebied zal ook omrasterd worden, zodat nadien een kudde schapen kan helpen bij het beheer.

LIFE Nardus | Limosa gaat over meer dan landduinherstel. Het is een grootschalig heischraal grasland herstel op domein beheerd door Natuurpunt, ANB en Provincie Noord-Brabant (NL).

Met dit LIFE-project wil men het Kempische landschap herstellen. De overgebleven heide, heischraal grasland en andere typische habitats, die nu sterk gereduceerd en versnipperd zijn, zullen door grootschalig herstel terug meer uitgestrekt en aaneengesloten zijn

Boscompensatie

Het bos dat verdwijnt, wordt gecompenseerd door een gelijkaardige oppervlakte bos aan te planten in de ruime omgeving. Een klein deel van de boscompensatie, ongeveer anderhalve hectare, wordt ter plaatse gerealiseerd met de aanplant van inheems loofhout met een rand van bremstruiken. Zo’n 7,5 ha bos werd eerder al aangeplant in natuurgebied Eksterheide in Beerse en verdere bebossingen zijn voorzien in de rand van het Turnhouts Vennengebied, onder meer in de omgeving van het Peerdsven.

Tijdelijke hinder

Door de werkzaamheden zal het gebied niet toegankelijk zijn voor wandelaars. Er wordt een nieuw wandelpad aangelegd, zodat op termijn iedereen kan genieten van dit bijzondere duinlandschap.

 

Meer weten over dit project, klik hier