Meer dan 2 miljoen voor Turnhoutse stadshart

18 December 2021

Meer dan 2 miljoen voor Turnhoutse stadshart

Turnhout ontvangt 2,29 miljoen euro voor heropwaardering van het stadshart.  Bart Somers: “Corona heeft onze steden éxtra onder druk gezet en uitgedaagd. We zeggen soms dat we terug willen naar de tijd vóór corona. Terug naar het oude normaal. Maar dat mag het doel niet zijn. We moeten de ambitie hebben om beter te doen. De stad ná corona moet blijven vernieuwen. Met deze extra impuls kunnen onze steden zich verder ontwikkelen tot groeipolen van creativiteit, ontmoeting, diversiteit en economische welvaart. Denk aan stadswijken van de toekomst met veel groen, innovatieve woonvormen en coworking spaces.” (bron: persmededeling projectoproep veerkrachtige steden)

Met de steun van ‘Veerkrachtige steden na corona’ versnelt het stadsbestuur de vernieuwing van het stadshart. Dat doen we door te investeren in de oost-west as door het centrum op de lijn Otterstraat, Gasthuisstraat – de Merodelei. We zetten in op zowel de heraanleg van het openbaar domein als op programma’s die de sociale verbondenheid versterken en armoede bestrijden en op een krachtig economisch programma dat de lokale handelaars versterkt. Zo zal zowel de verblijfskwaliteit als uitstraling verhogen.

Vooral de buurten Otterstraat en de Merodelei hebben dezelfde kenmerken: het zijn beide aankomststraten voor nieuwe inwoners in Turnhout en de straten hebben een verouderd patrimonium op vlak van wonen en winkelen. Het stadsbestuur wil deze buurten doen herleven op zowel fysiek, sociaal als economisch vlak.

Turnhout wil meer ontmoeting stimuleren in het focusgebied. Voor de Otterstraat wordt dit de centrale rode draad die momenteel in ontwikkeling is in kader van de conceptstudie wijk Otterstraat met steun van conceptsubsidies Stedenbeleid Vlaanderen.

Hierbij wordt een verbinding gelegd tussen de aanwezige functies in de wijk die deze taak opnemen: jeugdcentrum de Wollewei, armoedevereniging T’ANtWOORD, zeefdrukatelier de Ruimte, het Speelkaartenmuseum, Ligo – Centrum voor Basiseducatie, de moskee, theaterwerkplaats Het Gevolg. 
De werking wordt versterkt met de inbedding van de Globetrotter
; een nieuw multifunctioneel ontmoetingshuis in de wijk dat werkt aan ontmoeten, ontdekken en ontplooien. De Globetrotter wordt voorzien in het pand Otterstraat 114 dat hiervoor gerenoveerd wordt. 
Ook in de Merodelei - aan het 
Merodecenter - is een buurthuis actief dat als missie heeft om te werken aan ontmoeten en verbinden in de wijk en straat. In kader van dit dossier wordt geïnvesteerd in de verduurzaming en versterking van deze werking van ‘t Geburt. De impact van corona, met de inperkingen op de bewegingsvrijheid op openbaar domein laten zich bovendien extra voelen in de Otterstraat en de Merodelei. Meer zelfs bij mensen met een zwakker profiel en soms kleiner netwerk doordat zij wonen in meergezinswoningen met weinig buitenruimte met weinig publiek groen en minder sociale cohesie. 

Bij de heraanleg van het openbaar domein zal de focus dus vooral liggen op elkaar ontmoeten en creëren van groene ruimtes tussen de woonblokken.


Uit het onderzoek voor Kijk in de Wijk van Samenlevingsopbouw in 2020 blijkt dat er in de omgeving Otterstraat veel achterstelling en armoede is. De huisvesting is van slechte kwaliteit en er is veel verloedering.
Er wonen heel veel verschillende nationaliteiten. De stad kent een toenemende armoede, die (deels) samenhangt met de zg. sociaal-selectieve stadsvlucht.

Voor een deel hangt deze aangroei samen met het stedelijke karakter van Turnhout, met inbegrip van de woningmarkt. Het aantal huurwoningen is groter dan in de rand. De grote vraag, en in verhouding te beperkt aanbod maakt dat panden makkelijk verhuurd raken, zelfs als ze kwalitatief niet meer voldoen. Dit betekent dat heel wat oudere, weinig energetische woningen nog steeds verhuurd worden, zonder de noodzakelijke investeringen door de eigenaar.

Bovendien zijn eigenaars die op zoek zijn naar winstmaximalisaties geneigd om meer in te zetten op opdelingen van panden en kleine woonvormen. Daarom versterkt de Stad ook de werking rond het activeren van handelspanden in het stadshart, met specifieke aandacht voor kansen in de Merodelei en de Otterstraat. Eigenaars van panden worden pro-actief gecontacteerd met de focus op leegstand.  Deze aanpak wordt verbreed binnen dit project, met een focus op ondernemers die hun activiteit uitvoeren in het handelspand waar ze eigenaar van zijn. Ze krijgen een inhoudelijke ondersteuning door professionals aangeboden binnen een groeitraject om zich te wapenen tegen de moeilijke maanden na corona.

Er wordt een bijkomend investeringsbudget voorzien voor dit type ondernemers indien ze willen investeren in de beeldkwaliteit van hun handelspand.  Op deze manier wordt er gewerkt aan de kwaliteit van het publiek domein én de private eigendommen in het stadshart.

Op vlak van economie worden 2 pijlers uitgewerkt. De eerste hiervan focust op eigenaars van handelspanden, zoals eerder beschreven. Een ander aspect van de steun rond economische heropleving wordt gerealiseerd door een outreachende werking op te starten op de verschillende ontmoetingsplaatsen in de wijken.

In de Globetrotter en in ‘t Geburt en bij uitbreiding in de andere benoemde plaatsen wordt een aanspreekpunt voorzien voor (nieuwe) inwoners die hulp nodig hebben in hun traject naar werk en zo doorverwezen kunnen worden naar de juiste plek. 

Het Turnhoutse bestuur zette de laatste jaren in op een verfrissende en vernieuwende samenwerking om leeflooncliënten sneller duurzaam te laten uitstromen en deze aanpak toont resultaat. 80% van hen die het traject volgen, stroomt succesvol en duurzaam in de tijd uit naar vast werk. 

 

De jury van ‘Veerkrachtige steden na corona’ was alvast verrast en heel enthousiast over onze plannen: inzetten op openbaar domein en sociale programma's

We onthouden hieruit dat er bij de herinrichting van het openbaar domein aandacht is voor het faciliteren van ontmoetingen, vandaar het belang om ook te investeren in sociale programma’s die hier op inspelen omdat ontmoeten niet zomaar gebeurt. In dit dossier wordt sterk ingezet om het samenspel van herinrichting publieke infrastructuur maar ook een sterk economisch en passend sociaal programma om de uitdagingen in deze oost-west-as aan te pakken.

De werkingen van ’t Geburt en de Globetrotter zijn gericht op ontwikkeling, ontdekken en ontmoeten. Ook de continuïteit van het beleid is belangrijk: Turnhout investeert al sterk in beeldkwaliteit en ondersteuning ondernemerschap en kan nu met deze subsidies een extra boost geven aan het stadshart.

Bron : persbericht Stad Turnhout

Foto : Google Maps