Leo Van Broeck bemiddelt in dossier Aa-vallei

30 Juni 2021

Leo Van Broeck bemiddelt in dossier Aa-vallei

Ondanks het brede draagvlak voor het Masterplan in 2016 blijven de emoties over de ontwikkeling van de Aa-vallei hoog oplaaien, zowel in de wijk als in de gemeenteraad. Nieuwe inzichten inzake klimaat en waterhuishouding worden in het debat gebracht.

 

Ook op Vlaams niveau zijn er nieuwe inzichten en beleidsambities op deze domeinen.

Die bekommernissen werden niet of nauwelijks geuit tijdens het openbaar onderzoek dat aan de goedkeuring van het Masterplan voorafging. Ook op Vlaams niveau zijn er nieuwe inzichten en beleidsambities op deze domeinen.

“Dit voortschrijdend inzicht moet aangegrepen worden om de plannen opnieuw tegen het licht te houden. Het schepencollege heeft daarom de beslissing genomen om een kort maar intensief onderzoeks- en bemiddelingstraject op te starten,” zegt schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle. “We hebben de vorige Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, gevraagd om dat proces te begeleiden. Zijn opdracht is om, met de projectontwikkelaar én met de bewoners en alle stakeholders op het terrein uit de impasse te geraken om zo een maximaal draagvlak te creëren voor de uiteindelijke keuzes.”

De voornaamste uitgangspunten bij de bemiddeling zijn participatie, openheid en overleg  zodat de toekomst van de Aa-vallei een zo groot mogelijk draagvlak krijgt

Leo Van Broeck is burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck. Bij het grote publiek is hij vooral nog gekend als Vlaams Bouwmeester, een ambt dat hij vervulde van september 2016 tot juli 2020.

Ook in die functie hielp hij publieke opdrachtgevers om onder meer gebouwen, openbare ruimtes en landschappen te ontwerpen en te realiseren. Zijn expertise in ruimtelijke procesbegeleiding stelt hij nu ten dienste van Schorvoort. In een eerste fase van het komende onderzoek zal hij via bevraging zoeken naar een consensus bij de belanghebbenden. In de opdrachtomschrijving die het stadsbestuur en Leo Van Broeck samen onderschreven, zijn de voornaamste uitgangspunten participatie, openheid en overleg.

‘Ik ga praten met de buurt, en vooral ook luisteren naar de mensen’, zegt Leo Van Broeck daar zelf over. ‘Via een-op-een-gesprekken ga ik in dialoog met onder meer bewoners en de betrokken overheden. Daarnaast voer ik ook met experts in diverse domeinen, gesprekken. Zo zal ik me informeren over onder andere de natuurwaarde, mobiliteit en waterhuishouding.

Luisteren, meedenken, feedback krijgen en inzichten verwerven staan centraal.

Luisteren, meedenken, feedback krijgen en inzichten verwerven staan voor mij centraal. Tegelijk zal ik ook de beschikbare data over het gebied en de aangrenzende wijken bestuderen. Nadat ik alle standpunten heb gehoord en de afstanden tussen de verschillende visies en verwachtingen in kaart heb gebracht, ga ik op zoek naar aan te pakken problemen en aan te grijpen kansen, naar sterktes en zwaktes. En dan ga ik de diverse opties verkennen die kunnen uitmonden in een scenario waarin draagvlak en consensus worden gevonden.’

Tegen oktober bundelt Leo Van Broeck de uitkomst van alle gesprekken in een consensusnota voor het stadsbestuur.