Een nieuw hoofdstuk voor Schorvoort

24 November 2021

Een nieuw hoofdstuk voor Schorvoort

Leo Van Broeck ( voormalige Vlaamse Bouwmeester) stelde op 23 november in Commissie 3 zijn langverwachte consensusnota over een nieuw ontwikkelingstraject voor de Aa-vallei in Schorvoort voor.

Deze nota is het resultaat van een reeks gesprekken die Van Broeck de voorbije maanden voerde met belanghebbenden. Zo voerde hij gesprekken met inwoners, verenigingen, de lokale belangenorganisatie, het schoolbestuur, eigenaars, de ontwikkelaar, experts in diverse domeinen alsook de betrokken overheden. Zijn onderzoeks- en bemiddelingsmandaat kwam er op vraag van het schepencollege dat in dit dossier inging op een suggestie van Groen. De eerste verkennende gesprekken met Van Broeck gingen door in april. Eind juni ging zijn opdracht officieel van start. Zijn opdracht wordt nu met een half jaar verlengd.

“Dat de plannen voor Schorvoort moesten worden herzien, was de voorbije jaren duidelijk geworden,” zegt schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle. “Tien jaar geleden startten we met een visie over de toekomstige ontwikkeling van Schorvoort en de omgeving, wat werd vervat in een Masterplan.
De ambitie om anders en duurzamer te wonen uit dit plan blijft voor het bestuur centraal staan. De nieuwe inzichten uit de consensusnota laten ons nu toe om dit plan te actualiseren.

De visies op duurzaamheid, biodiversiteit en natuur- en waterbeheer moeten scherper gesteld worden, zonder dat we onze ambitie om duurzamer te wonen moeten bijstellen.

fig links overstromingskaart 2021, fig rechts dezelfde kaart anno 2018

 

Het zijn vooral de gevolgen van de klimaatopwarming die maken dat de randvoorwaarden van het Masterplan niet meer geldig zijn. “Als je overstromingskaart van drie jaar geleden vergelijkt met die van dit jaar dan zie duidelijk dat de situatie veel erger geworden is. Overstromingen die vroeger maar elke 80 jaar voorkomen, maken we nu vaker mee.

Toen het Masterplan werd voorbereid werd nog in geen enkel bezwaarschrift gerept over deze problematiek. De bezorgdheden gingen vooral over het behoud van het dorpse karakter van Schorvoort. Daarom werd het aantal wooneenheden in de wijk in het Masterplan al drastisch beperkt. Het is pas de voorbije jaren dat voor iedereen, ook voor het schepencollege, duidelijk geworden is dat bouwen in de Aa-vallei geen sinecure meer is,” zegt schepen Wittebolle.

De voorstellen van Leo Van Broeck zijn duidelijk en ze gaan ook verder dan de Aa-vallei. Zo stelt Van Broeck voor om Schorvoort een echte dorpskern te geven. De vestiging van Carrefour kan worden verplaatst zodat de Aa-vallei nog kan uitbreiden. De bouwrechten die gelden in de Aa-vallei zouden kunnen worden gespreid over heel Schorvoort en ook daarbuiten. Zo is De Ark ook bereid om te bekijken of zij daarbij een rol kunnen spelen.

De consensusnota bevat inzichten, kansen en raakpunten waar we nu verder mee aan de slag kunnen, samen met de bewoners en andere belanghebbenden,” zegt schepen Wittebolle.

“De ambitie om anders en duurzamer te wonen uit dit plan blijft voor het bestuur centraal staan. De nieuwe inzichten uit de consensusnota laten ons nu toe om dit plan te actualiseren. De visies op duurzaamheid, biodiversiteit en natuur- en waterbeheer moeten scherper gesteld worden, zonder dat we onze ambitie om duurzamer te wonen moeten bijstellen.”

Groen Turnhout is vooral blij dat alle coalitiepartners bereid zijn om tijdig in te grijpen. “Ik dank mijn collega’s voor de steun die ze me in dit dossier gegeven hebben,” zegt Astrid Wittebolle. “Wachten tot er concrete bouwprojecten op tafel liggen, zou de zaak erg complex gemaakt hebben en aanleiding gegeven hebben tot een procedureslag. Turnhout neemt hier ook het voortouw en hoopt dat ook de Vlaamse overheid een rol kan spelen in het zoeken naar definitieve oplossingen.

Het beleid van de Vlaamse regering om meer te ‘vergroenen’ en te ‘verblauwen’ om zo de klimaatdoelstellingen te halen en het overstromingsgevaar in te dijken, kan in Schorvoort gestalte krijgen.

“De oplossing voor de Aa-vallei ligt niet alleen in Schorvoort”, beseft schepen Wittebolle. “Maar we kunnen daarin ook een pioniersrol spelen. Bovendien zou het een verkeerd signaal zijn dat we volgende maand een klimaatplan voorstellen dat lijnrecht staat tegenover wat we in de Aa-vallei hadden gepland. Het voorstel van Leo Van Broeck om denser te bouwen om zo ook optimaal gebruik te kunnen maken van de warmtenetten waaraan wij werken, past bijvoorbeeld perfect in het klimaatplan.”

In de commissie werden de voorstellen van Van Broeck door iedereen gunstig onthaald. De eerste reacties uit de wijk zijn ook positief.

“We zijn klaar om allemaal samen aan een nieuw hoofdstuk voor Schorvoort te schrijven,” besluit Astrid Wittebolle.

 Meer info vind je op https://www.turnhout.be/schorvoortmorgen

Lees ook het artikel interview met Leo Van Broeck en Astrid Wittebolle in Gazet van Antwerpen: https://www.gva.be/cnt/dmf20211123_97838791