Duinherstel Ravels Kamp

21 Juni 2023

Het Ravels Kamp is Europees beschermd als habitat- en vogelrichtlijngebied ten zuiden van het NAVO-vliegveld van Weelde. Het gebied is nu eigendom van de Vlaamse overheid, en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Met het project LIFE Nardus & Limosa wil Natuur en Bos in dit gebied het open karakter van de landduinen herstellen en het leefgebied voor de vele soorten versterken. Om de waardevolle vegetatie opnieuw licht en ruimte te geven om te groeien, zal een deel van het natuurgebied ontbost worden (20,4 ha) en wordt nadien de strooisellaag verwijderd tot op het blote zand. Dit gebeurt met respect voor het bodemarchief. Enkele boomgroepjes of grote alleenstaande bomen zoals eiken of dennen blijven staan. Het open duingebied zal ook omrasterd worden zodat nadien een kudde schapen kan helpen bij het beheer. 

Het bos dat verdwijnt, wordt gecompenseerd  door  het aanplanten van een gelijkaardige oppervlakte bos in de ruime omgeving.  Een klein deel (1,50 ha) van de boscompensatie gebeurt hier ter plaatse met een aanplant van inheems loofhout met een rand van bremstruiken. Zo’n 7,5 ha bos werd al aangeplant in natuurgebied Eksterheide in Beerse, en verdere bebossingen zijn voorzien in de rand van het Turnhouts vennengebied o.a. in omgeving van het Peerdsven. 

Tijdens de inrichting zal het wandelpad door het Ravels Kamp om veiligheidsredenen niét toegankelijk zijn. Na afloop van de duinherstelwerken voorzien we een nieuw wandelpad zodat iedereen kan genieten van dit bijzondere duinlandschap.