Grote Caliebeek wordt gesaneerd

16 Mei 2021

Grote Caliebeek wordt gesaneerd

 Op deze foto merk je de eutrofiëring van de Grote Caliebeek.

 

De Grote Caliebeek is historisch vervuild (chroom) door afvalwater van een voormalige leerlooierij in Oud-Turnhout.

De vervuiling raakte in de loop van de jaren verspreid door slibruimingen en overstromingen. Zo wordt er verontreiniging aangetroffen in de waterbodem, de oevers en de overstromingsgebieden van deze beek.

De bodemsanering tussen Zevendonk en het het Winkelsbroek zal de beste resultaten opleveren voor mens en milieu

De verontreiniging mindert in de loop van het traject. Stroomafwaarts van het natuurreservaat Winkelsbroek worden nog minimale concentraties vastgesteld. “Daarom zal OVAM een bodemsanering opstarten en waakt erover dat de best beschikbare technieken gebruikt worden. Dus technieken die de beste resultaten opleveren voor mens en milieu,” zegt schepen van milieu Astrid Wittebolle.

“Bij de sanering zal zo een innovatieve techniek getest worden waarbij de verontreiniging wordt gezuiverd met behulp van een ‘constructed wetland’. Dit is een door de mens aangelegd overstromingsgebied, een doorstroommoeras waarin planten het water op een natuurlijke manier zuiveren."

Op deze wijze wordt naast de chroomvervuiling, ook de eutrofiëring door fosfor aangepakt en realiseren we bijkomend een verbeterende weerstand tegen overstromingen.

Er worden twee fytoremediatievelden aangelegd ( eentje in het natuurgebied zelf , en eentje op landbouwgronden stroomopwaarts van het natuurgebied) waarin specifieke inheemse planten en micro-organismen de verontreiniging immobiel maken.

 

De sanering van Caliebeek is een van de 3 pilootprojecten in het kader van het Narmena - Life- project van de Europese Unie. Narmena  staat voor ' NAture-based Remediation of MEtal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity', een project dat natuurbehoud en waterberging ondersteunt.

Op 20 mei om 19:30 uur wordt een digitale infoavond georganiseerd door OVAM.
Daar worden het onderzoek ,de gebruiksadviezen en de saneringsplannen toegelicht.

Meer info over het project vind je hier: LIFE NARMENA - Grote Calie - OVAM

Registreren voor de infoavond kan je hier: Infoavond sanering Grote Calie - 20 mei 2021 (keysurvey.com)