Bestuur, democratie en participatie

Het Turnhoutse inspraakmodel wordt alom geroemd en verdient een plaats in de… geschiedenisboekjes. Het model is duidelijk aan een modernisering toe. Infovergaderingen, communicatieraad zijn goede instrumenten maar ze beantwoorden niet langer aan de noden van moderne mondige burgers. Die willen permanent in contact staan met de bewindvoerders, en ze willen dat op een objectieve en transparante manier kunnen doen.
Daarom moet gezocht worden naar methodes om de burger op een permanente basis te betrekken bij het beleid. Ook mensen die de politiek maar van op afstand volgen moeten bereikt worden.
De stad moet in alle fases van het beleid (planning, voorbereiding, uitvoering, afwerking, evaluatie) de burgers betrekken bij haar werkzaamheden.

Inspraakbeleid is meer dan een beleid van klachtenbehandeling of crisiscommunicatie. Klachten of punctuele problemen moeten door een onafhankelijke ombudsdienst worden behandeld. De administratie en de gemeenteraad moeten door de ombudsdienst geïnformeerd worden over de belangrijkste problemen en moeten gericht maatregelen kunnen nemen.

Daardoor komt er tijd vrij voor ambtenaren om beleidsvoorbereidend werk te verrichten en de dienstverlening te optimaliseren. Politici kunnen zich bezighouden met de grote lijnen, met de strategische politieke keuzes en met het creëren van draagvlak bij de bevolking door een moderne communicatie.
Dienstbetoon is niet meer van deze tijd, zeker niet als de universele dienstverlening erdoor in het gedrang komt.
Klachten horen professioneel behandeld te worden en niet op een bierkaartje te belanden.

Turnhout heeft een stadsregionale roeping. Door de gemiste fusie is de stad te klein om zijn ambities als centrumstad volledig waar te maken. Samenwerking met de buurgemeenten is een must, ook voor die buurgemeenten zelf. Zonder de dienstverlening vanuit Turnhout, worden zij ook veel minder aantrekkelijk voor hun inwoners. Turnhout moet echter beseffen dat ook de buurgemeenten grote troeven hebben en hun eigen specificiteit moet gerespecteerd worden. Versterkte stadsregionale samenwerking mag geen sluipende fusie zijn.

Groen vraagt aan de andere Vlaamse partijen om zich achter het voorstel van decreet van Bart Caron te scharen inzake stadsregio’s en plattelandsregio’s.

De stadsregio moet zich ook kunnen concentreren op andere domeinen dan de huidige (mobiliteit, sociale economie en lokaal woonbeleid). Ruimtelijke ordening ligt voor de hand, maar Turnhout 2012 heeft ook bewezen dat cultuur en toerisme gebaat zijn met een stadsregionale aanpak.

Voor projecten die op stadsregionaal niveau worden geïnitieerd zou de Vlaamse overheid de 81.000 inwoners van de stadsregio als financieringsbasis moeten nemen en niet de aparte bevolkingscijfers van de deelnemende gemeenten.

Ondertussen moet Turnhout bij de Vlaamse regering een gelijke behandeling vragen tegenover de wél gefusioneerde provinciehoofdsteden en centrumsteden (zie Financiën & fiscaliteit).

Er moet een grondig kerntakendebat komen: zowel intern (moet Turnhout nog stedelijk secundair onderwijs aanbieden? Herbestemming van religieuze gebouwen) als extern (wat doet de provincie? Wat doet Vlaanderen? Wat doet de stadsregio? Wat gebeurt er op wijkniveau?) Na dat debat moeten de juiste mensen en middelen worden ingezet op het juiste niveau. Uiteraard kunnen verschillende overheden op hetzelfde beleidsdomein actief zijn, telkens met hun eigen accenten.

Het beleid van de intercommunales moet dichter bij de burger staan. Ze moeten een modern communicatiebeleid voeren zodat burgers weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun beleid zich verhoudt tot dat van de stad. De democratische controle door de gemeenteraden moet versterkt worden.

Bij het Autonoom Gemeentebedrijf moet de zwijgplicht voor bestuursleden afgeschaft worden. AGB’s moeten voor meer dienen dan om BTW te omzeilen.

De werking van de gemeenteraad moet worden gemoderniseerd. Commissiezittingen zijn openbaar en kunnen vaak infovergaderingen vervangen. Het is in die commissies (en in de gemeenteraad) dat het maatschappelijke debat gevoerd moet worden.

In de gemeenteraad moeten ook toekomstgerichte, thematische debatten gevoerd kunnen worden.

Burgers moeten meer gebruik maken van het petitierecht en het spreekrecht in de gemeenteraad om zo de kloof tussen bestuur en burger te verkleinen.

Voorstellen:

 • Een onafhankelijke ombudsdienst (eventueel op niveau van de stadsregio)
 • Voorzitter gemeenteraad zit niet in het college
 • Voorzitter commissie moet ook uit oppositie kunnen komen
 • Fracties beter ondersteunen.
 • Thematische commissies, studiedagen,…
 • Gratis vergaderruimte voorzien voor fracties.
 • Schepen van Stadsregio moet coördinerend kunnen optreden.
 • Inspraakmodel herbekijken. Rol van gemeenteraadscommissies herwaarderen
 • Stadsregiodebat opstarten en toekomst van stadsregio vastleggen. Daarna in Brussel proberen statuut van ‘proefproject’ te overstijgen (cfr. Financiën).
 • “De visitatiecommissie Stedenfonds moedigde in 2011 de stad Turnhout nog aan ‘om een onderscheidend stadsproject te vormen op basis van haar jong profiel.’ Daarmee verwees de commissie o.a. naar de spontane zoektocht binnen de stedelijke administratie naar duurzame oplossingen. Er bestaat binnen de stadsregio ook al samenwerking tussen de duurzaamheidsambtenaren van de gemeenten.”
 • De stadsregio wil de komende jaren voortrekker blijven op dit vlak en heeft daarmee een mooie gelegenheid om zich positief en vooruitstrevend te profileren als ‘transitieregio’ in de Kempen. Mogelijks kan hier ook nog nauwere aansluiting worden gemaakt met de SPK-ambitie ‘Duurzame Kempen’.
 • In het uitbouwen van dit speerpunt zou de stadsregio ook inspiratie kunnen opdoen in andere stedelijke gebieden die zich rond dit thema profileren, zowel in het binnenland (Sint-Niklaas, Hasselt) als in het buitenland (Freiburg, Nantes).

Een goed idee van… de Stadsregio Turnhout (*)

“Stadsregio Turnhout publiceerde in augustus 2012 een document met een aantal ideeën voor de volgende bestuursperiode. Groen Turnhout was aangenaam verrast door het accent op ‘duurzame ontwikkeling”

(*) Stadsregio Turnhout publiceerde in augustus 2012 een document met een aantal ideeën voor de volgende bestuursperiode. Groen Turnhout was aangenaam verrast door het accent op ‘duurzame ontwikkeling’

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook