Algemene inleiding

Groen werkt…aan een parkstad voor de mens

Een stem voor Groen is een nuttige stem. Dat is de afgelopen legislatuur overduidelijk gebleken. Alle programmapunten waarmee de partij in 2006 naar de kiezer trok – de beruchte ‘Groen Marcellekes’-campagne – zijn uitgevoerd of staan op het punt uitgevoerd te worden. Klap op de vuurpijl is straks een nieuw park aan de Begijnendreef. Want een parkstad met maar één park is die naam niet waardig.

Wie het boek Van Stad voor de Mens tot Groen – Veertig jaar groene beweging in Turnhout, 1973-2013 van Sam Van Clemen leest (het verschijnt op 28 september), zal ervan versteld staan hoeveel groene ideeën die destijds als ‘luchtfietserij’ werden afgedaan, nu gemeengoed zijn geworden.

Vanuit de oppositie heeft Groen de voorbije legislatuur heel wat in beweging kunnen zetten. Zo vertaalde onze fractie het ongenoegen over het mobiliteitsplan op het politieke forum. Dat droeg ontegensprekelijk bij tot de val van de vorige coalitie. Toen Groen toetrad tot de meerderheid werd met ‘Parkstad op mensenmaat’ een bestuursakkoord geschreven dat door vriend en vijand als erg groen werd erkend.

Groen heeft zijn bijdrage geleverd in het oplossen van het parkeerprobleem en zorgde voor een belangrijke doorbraak in het mobiliteitsdossier. Op onze expliciete vraag zullen eindelijk àlle alternatieven voor het huidige mobiliteitsplan – ook Parkstad Turnhout – worden onderzocht. De volgende legislatuur zal op basis van de gevraagde studies kunnen oordelen welke maatregelen nodig zijn om Turnhout een duurzaam en groen mobiliteitsplan te geven. Alle projecten die Parkstad Turnhout zouden kunnen doorkruisen zijn geschrapt (Noordboulevard) of aangepast (Stedelijk Plateau).

Groen heeft ook bewezen dat het lastige dossiers kan aanpakken en oplossingen kan aanreiken. Zo waren wij niet verantwoordelijk voor het zwembad-debacle van de vorige coalitie, maar het waren toch de diensten van ‘onze’ schepen die uiteindelijk een oplossing voor het probleem vonden. Een duurzamer én op termijn goedkoper zwembad. Dat er nog kans bestaat dat het verloren geld ooit terugvloeit naar de stadskas, is ook een gevolg van de vasthoudendheid van Groen. Vroeger én nu.

Dat Turnhout 2012 een succes is, is niet onze verdienste maar die van alle Turnhoutenaars. Een nieuw uitgebouwde dienst Toerisme & Uit, een op volle toeren draaiend Evenementenloket, ze dragen duidelijk bij tot het welslagen van dit grootse opzet. In het feestjaar, maar ook in de toekomst.

De – door Groen voorgestelde – plannen om een Regionaal Park rond Turnhout te maken worden nu omhelst door de provincie Antwerpen. Dat plan zal ons trouwens tot scherpe mobiliteitskeuzes dwingen.

En dan zijn er de stadsfinanciën. Die staan sterk onder druk. Toch heeft Groen – in tegenstelling tot wat veel tegenstanders verwachtten – een zuinig beleid gevoerd. Dat de begroting toch nog onder druk staat heeft vooral te maken met het wegvallen van de dividenden en met foute investeringen (o.m. in Dexia); iets waar Groen zich destijds virulent tegen heeft verzet. Bovendien betreurt Groen dat de Vlaamse meerderheidspartijen (waarvan er 2 in de Turnhoutse meerderheid zitten) niets gedaan hebben om extra Vlaamse middelen naar Turnhout te halen. Zo krijgt Mechelen per jaar 10 miljoen euro meer uit het gemeente- en stedenfonds dan de Turnhoutse stadsregio terwijl beide evenveel inwoners tellen.

De lijst: progressieve samenwerking.

Groen trekt naar de kiezer met een bijzonder sterke lijst. Schepen Astrid Wittebolle zetelt al sinds 2000 in de gemeenteraad en hield zich al die tijd met verve staande in de woelige Turnhoutse politiek.

Belangrijk is de samenwerking met een aantal prominente ACW-kandidaten, onder wie de huidige ACW-voorzitter en voorzitter van de Mondiale Raad, Marc Boogers.

Na de perikelen binnen de CD&V, koos het ACW voor het eerst om zijn mandatarissen vrij te laten bij welke partij ze hun politieke ambities willen waarmaken. Turnhout beleeft dan ook de nationale primeur dat ACW-kandidaten openlijk kandideren op een lijst van Groen zonder hun mandaten in de christelijke arbeidersbeweging te moeten opzeggen. Hiermee wordt een stuk van de oude droom van Stad voor de Mens en Agalev – die van de progressieve frontvorming – bewaarheid.

Met Jeff Dierckx (25) op drie geven we een jongere de kans om effectief te zetelen. De gemeenteraadsleden Greet Bockx (die ook de provincielijst trekt) en Tine De Wilde staan op vier en vijf. Nieuwkomer Wannes Starckx en OCMW-raadslid Steph Bordeyne volgen op plaatsen 6 en 7.

De lijst wordt geduwd door voorzitter Martine Vandenbergh en het eerste Belgische groene gemeenteraadslid: Marc De Backer. Opvallend is ook de aanwezigheid van Marcel Slegers, oud-voorzitter van ACV-Kempen. De tweede kolom wordt getrokken door Han Van Roy, bezieler van TAPs (Transparant African ProjectS) in Gambia.

De kandidaten op deze lijst komen uit alle geledingen van de samenleving. Groen doet dan ook aan politiek voor alle mensen en richt zich niet op bepaalde doelgroepen in de samenleving.

Een vaste waarde

Deze legislatuur was al erg woelig. Verschillende partijen vielen uit elkaar of ondergingen een metamorfose. Nieuwe spelers dienen zich nu aan en oude spelers hebben zich vermomd. De Turnhoutse kiezer zal zich dus erg goed moeten informeren alvorens hij/zij in het stemhokje een keuze maakt. Eén vertrouwde lijst zal de kiezer  alvast zonder problemen terugvinden: die van Groen. Een stem op Groen is ook een garantie dat vooruitstrevende ideeën hun weg zullen blijven vinden in het publieke debat, in de gemeenteraad en – hopelijk – ook in het college van burgemeester en schepenen. Wie progressief Turnhout sterker wil maken, stemt voor Groen.

Groen is klaar om ook tijdens de volgende legislatuur bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Ons programma is het bewijs dat we vooruitstrevende, maar tegelijk haalbare ideeën hebben om deze stad te besturen.

Wereldwijd worden er steeds meer groene keuzes gemaakt. Het zou doodjammer zijn wanneer Turnhout zou kiezen voor de restauratie en daardoor de groene trein zou missen.

Groen sluit geen enkele democratische partij uit als partner. Centraal staan de visie en de ideeën, niet de personen of… de mandaten.

Turnhout is de kleinste Vlaamse centrumstad en dat maakt ons kwetsbaar. Als we onze roeping willen waarmaken, moeten we ons wapenen voor de toekomst. Dat kan alleen in een stadsregionaal verband. Turnhout moet dringend een visie ontwikkelen op (middel)lange termijn en daar met een sterke bewindsploeg werk van maken. Daar wil groen (mee) aan werken.

Het programma: 20 frisse voorstellen

Groen heeft een ambitieus maar haalbaar programma opgesteld voor deze verkiezingen. Vijf thema’s zijn prioritair: wonen, ruimte/natuur/milieu, mobiliteit, energie en samenleven in diversiteit.

U vindt de uitgewerkte voorstellen, samen met nog de voorstellen op andere beleidsdomeinen in het verkiezingsprogramma ‘Groen werkt… aan een parkstad voor de mens’. We pikten zelf twintig frisse voorstellen uit een (veel) langere lijst.
 1. Het Sociaal Verhuurkantoor moet zwakkere huurders kansen geven en eigenaars zekerheid bieden.
 2. Kopers moeten alleen het huis kunnen komen en niet de grond via het systeem van Community Land Trust.
 3. Een woonraad moet het beleid adviseren.
 4. Oprichting van een onafhankelijke en performante ombudsdienst.
 5. Turnhout moet het voortouw nemen bij de realisatie van een Regionaal Park. Als er al een ring rond Turnhout moet komen, moet het een ring van groen zijn!
 6. Een nieuw trein- en busstation buiten de ring.
 7. Een light rail-tram van Antwerpen naar Turnhout.
 8. Randparkings + witte fietsen + buspendels op de belangrijkste invalswegen.
 9. De parkeerregie opnieuw in eigen beheer.
 10. Een coöperatief bedrijf voor gezamenlijke, groene energievoorzieningen.
 11. Gratis parkeren voor elektrische auto’s.
 12. Een lokale woon-, water- en energiewinkel.
 13. Natuur en cultuur zijn òòk motoren van (duurzame) economische groei. Het Limburgs nationaal park levert 13 miljoen euro per jaar op. Elke bezoeker van Turnhout 2012 spendeert 30 euro in de stad.
 14. Stadsregio Turnhout moet meer bevoegdheden krijgen en heeft recht op jaarlijks 10 miljoen euro extra van Vlaanderen.
 15. Turnova mag handelsweefsel in winkelkerngebied niet versmachten. Economie van de nabijheid stimuleren.
 16. Mogelijkheden van geothermie moeten optimaal onderzocht en benut worden.
 17. Oprichting van een wijkgezondheidscentrum (bij voorkeur in de wijk Schorvoort) waar artsen aan terugbetalingstarief eerstelijnsgezondheidszorg verstrekken.
 18. Alleen nog stedelijk basisonderwijs (kleuter/lager). Als het pluralisme niet kan gewaarborgd worden, willen we het onderzoek naar een netoverschrijdende fusie voor secundaire scholen. Vrijgekomen middelen inzetten op kinderopvang.
 19. VZW Turnhout 2012 moet blijven bestaan en Turnhout moet titel ‘Vlaamse Cultuurstad’ blijven dragen.
 20. ‘Warandedividend’ moet ten goede komen aan andere culturele spelers in de stad: musea, bibliotheek, academies, verenigingsleven, individuele kunstenaars en professionele spelers.

Interesse in het nationale programma van Groen?

Volg dan deze link: http://groen.be/uploads/dossiers/groene%20boekje/landelijk_basisprogramma_lokale_verkiezingen_2012_na_congres.pdf

 

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook