Jaarlijks 45 extra opvangplaatsen voor kinderen?

11 December 2023

Jaarlijks 45 extra opvangplaatsen voor kinderen?

Stad Turnhout wil op korte termijn meer kinderopvangplaatsen realiseren.

45% van de ouders vindt geen geschikte opvang voor de eerste schooldag! Daardoor moeten werkende ouders verplicht loopbaanonderbreking nemen, kunnen werklozen geen opleiding volgen die hun kans op een duurzame tewerkstelling verhoogt. Komen kinderen van ouders - die thuis geen Nederlands spreken - niet de kans om via kwaliteitsvolle kinderopvang al hun eerste Nederlandse woordjes te leren (begrijpen). 

Er moeten dus dringen meer opvangplaatsen komen. Daarom stelde de stad een subsidiereglement op. Dat verlaagt de drempels voor startende opvanginitiatieven en speelt in op de vraag naar opvang van kinderen in kwetsbare posities. De nieuwe regeling ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 11 december. 

Met het reglement willen we vanaf 2024 jaarlijks vijfenveertig nieuwe én betaalbare opvangplaatsen aan Turnhoutse ouders ter beschikking stellen. Dat doen we met een subsidie voor infrastructuurwerken en de aankoop van materialen voor startende initiatieven. Voor elke nieuwe opvangplaats trekken we daarvoor 2000 euro uit, op voorwaarde dat minstens de helft van het aanbod gereserveerd wordt voor dringende opvangvragen.

Deze plaatsen zijn voorbehouden voor ouders die starten met werken, in een sollicitatietraject zitten of beginnen aan een opleidings- of inburgeringstraject. Ook gezinnen die in een crisissituatie verkeren of opvang nodig hebben om medische of sociale redenen kunnen beroep doen op deze plaatsen

Gezinnen in kwetsbare situaties

Want hoewel er veel vraag is – 45% van de ouders vindt geen geschikte opvang voor de eerste schooldag – situeert de grootste behoefte zich bij kwetsbare gezinnen. Omwille van hun atypische werkregime bengelen ze doorgaans onderaan de wachtrij. En omdat ze geen opvangplek vinden, kunnen ze bijvoorbeeld ook niet deelnemen aan opleidingen of inburgeringscursussen (voor mensen met een migratieachtergrond). Dat is zeer belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. 

Stad Turnhout deed de afgelopen jaren verschillende inspanningen om deze tekorten in de kinderopvang verder weg te werken. Zo tekent het lokaal bestuur in op elke uitbreidingsronde voor bijkomende middelen en plaatsen van het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid.

‘Deze legislatuur kwamen er op die manier al vijfentachtig opvangplaatsen bij in Turnhout’, verduidelijkt schepen van Kinderopvang Jan Van Otten. ‘Voor vijfenvijftig van deze plaatsen betalen ouders ook een bijdrage op basis van hun inkomen. Bovendien schakelden we voor achttien plaatsen over van een vast naar een variabel bedrag. Zo kunnen ook mensen in kwetsbare posities van dit noodzakelijke aanbod gebruikmaken.’

Regierol voor Turnhout

Verwacht wordt dat het Agentschap Opgroeien daarbovenop ook dit jaar een aantal bijkomende gesubsidieerde opvangplaatsen beschikbaar maakt voor Turnhout. Tegelijkertijd volstaan deze Vlaamse middelen niet om de toenemende vraag naar betaalbare opvangvoorzieningen te beantwoorden.

‘Als stadsbestuur nemen wij daarom onze regierol op en gaan we op zoek naar andere manieren om extra opvangplaatsen te creëren op maat van de noden van onze inwoners’, vertelt schepen van Kinderopvang Jan Van Otten. ‘Daarvoor stelden we nu een ondersteuningsreglement, om vooral ook private initiatieven meer kansen te geven. Er zijn in onze stad namelijk verschillende mensen die een kinderdagverblijf willen starten, maar helaas kijken ze op dit moment aan tegen aanzienlijke uitgaves die ze vaak niet alleen kunnen dragen. Daar kunnen wij hen voortaan in ondersteunen.’